Στάδιον, Stadion. Conversion Chart

This conversion page features historical units (ancient, medieval, etc.) that are mostly no longer in use. If you are looking for units of length that are used today, including many national units of various countries, please switch to our main length conversion page.
Conversion is easy:
Need help?
x

This converter is very easy. Really.

1This is a conversion chart for στάδιον, stadion (Ancient Greek). To switch the unit simply find the one you want on the page and click it.
You can also go to the universal conversion page.
2Enter the value you want to convert (στάδιον, stadion). Then click the Convert Me button.
Your value gets instantly converted to all other units on the page.
3Now find the unit you want and get the conversion result next to it. It's your answer.

Still have questions? Ask them on our facebook page

  1. Enter the value of your unit .
  2. Touch "Convert Me" button.
  3. Get instant resuls.
? Conversion settings:
x

Conversion settings explained

First of all, you don't have to change any settings to use the converter. It's absolutely optional.

Number of significat figures

Do you want rounded off figures or scientifically precise ones? For everyday conversions we recommend choosing 3 or 4 significant digits. If you want maximum precision, set the number to 9

Digit groups separator

Choose how you want to have your digit groups separated in long numbers:

1234567.89none
1 234 567.89space
1,234,567.89comma
1.234.567,89point

Still have questions? Ask them on our facebook page

  • Significant figures:
  • Digit groups separator:
Your value (στάδιον, stadion):
» show »
» hide »

Metric

We only include several basic units here for you to convert historical units to contemporary ones. A more comprehensive list of metric units is available on the main length conversion page.
στάδιον, stadion to kilometer (km)
στάδιον, stadion to meter (m)
στάδιον, stadion to centimeter (cm)
στάδιον, stadion to millimeter (mm)
Units: kilometer (km)  / meter (m)  / centimeter (cm)  / millimeter (mm)
» show »
» hide »

The American System of Measures (US Customary Units)

We only include several basic units here for you to convert historical units to contemporary ones. A more comprehensive list of U.S. units is available on the main length conversion page.
στάδιον, stadion to mile (mi)
στάδιον, stadion to yard (yd)
στάδιον, stadion to inch (in)
Units: mile (mi)  / yard (yd)  / foot (ft)  / inch (in)
» show »
» hide »

Ancient Egypt

It might be hard to imagine, but these units dates back to 3100 BC. Egyptian people used them 5000 years ago. These units are distant ancestors of US customary units used today.
στάδιον, stadion to iteru (river measure)
στάδιον, stadion to knet (rod of cord)
στάδιον, stadion to nbiw (pole)
στάδιον, stadion to meh niswt (royal cubit)
στάδιον, stadion to meh nedjes (short cubit)
στάδιον, stadion to remen
στάδιον, stadion to djeser, bu
στάδιον, stadion to pedj-aa (large span)
στάδιον, stadion to pedj-sheser (small span)
στάδιον, stadion to amem (fist)
στάδιον, stadion to deret (hand)
στάδιον, stadion to shesep (palm)
στάδιον, stadion to djeba (finger)
Units: iteru (river measure)  / knet (rod of cord)  / nbiw (pole)  / meh niswt (royal cubit)  / meh nedjes (short cubit)  / remen  / djeser, bu  / pedj-aa (large span)  / pedj-sheser (small span)  / amem (fist)  / deret (hand)  / shesep (palm)  / djeba (finger)
» show »
» hide »

Ancient Greek

The values of Greek units varied according to location and epoch. Relative proportions though were generally the same. Greek measures were in general derived from measurement system of Ancient Egypt.
στάδιον, stadion to schoinos (σχοινός)
στάδιον, stadion to parasanges (παρασάγγες, league)
στάδιον, stadion to dolichos (δόλιχος)
στάδιον, stadion to milion (μίλιον)
στάδιον, stadion to hippikon (ἱππικόν)
στάδιον, stadion to diaulos (δίαυλος)
στάδιον, stadion to stadium olympic
στάδιον, stadion to stadium attic
στάδιον, stadion to stadium ptolemey
στάδιον, stadion to plethron (πλέθρον)
στάδιον, stadion to hamma (ἅμμα)
στάδιον, stadion to dekapous (δεκάπους)
στάδιον, stadion to akaina (ἄκαινα)
στάδιον, stadion to kalamos (κάλαμος)
στάδιον, stadion to orgyia (ὄργυια, fathom)
στάδιον, stadion to diploun bēma (διπλοῦν βῆμα, double pace)
στάδιον, stadion to haploun bēma (ἁπλοῦν βῆμα, single pace)
στάδιον, stadion to pēchys (πῆχυς, elbow)
στάδιον, stadion to pygōn (πυγών)
στάδιον, stadion to pygmē (πυγμή, forearm)
στάδιον, stadion to pous (πούς, foot)
στάδιον, stadion to spithamē (σπιθαμή, span of all fingers)
στάδιον, stadion to orthodōron (ὀρθόδωρον, wrist to the tip of meddle finger)
στάδιον, stadion to lichas (λιχάς)
στάδιον, stadion to hemipodion (ἡμιπόδιον)
στάδιον, stadion to dichas (διχάς, midfoot)
στάδιον, stadion to dōron (δῶρον)
στάδιον, stadion to palaiste (παλαιστή, palm)
στάδιον, stadion to kondylos (κόνδυλος, two fingers)
στάδιον, stadion to daktylos (δάκτυλος, finger)
Units: schoinos (σχοινός)  / parasanges (παρασάγγες, league)  / dolichos (δόλιχος)  / milion (μίλιον)  / hippikon (ἱππικόν)  / diaulos (δίαυλος)  /  / stadium olympic  / stadium attic  / stadium ptolemey  / plethron (πλέθρον)  / hamma (ἅμμα)  / dekapous (δεκάπους)  / akaina (ἄκαινα)  / kalamos (κάλαμος)  / orgyia (ὄργυια, fathom)  / diploun bēma (διπλοῦν βῆμα, double pace)  / haploun bēma (ἁπλοῦν βῆμα, single pace)  / pēchys (πῆχυς, elbow)  / pygōn (πυγών)  / pygmē (πυγμή, forearm)  / pous (πούς, foot)  / spithamē (σπιθαμή, span of all fingers)  / orthodōron (ὀρθόδωρον, wrist to the tip of meddle finger)  / lichas (λιχάς)  / hemipodion (ἡμιπόδιον)  / dichas (διχάς, midfoot)  / dōron (δῶρον)  / palaiste (παλαιστή, palm)  / kondylos (κόνδυλος, two fingers)  / daktylos (δάκτυλος, finger)
» show »
» hide »

Ancient Roman

Roman length units were very well defined. The value of the base unit pes (foot) was discovered by John Greaves in 1639 after he made a lot of measurements in the ruins of Rome. Since then we know that the value of one pes was between 0.967 and 0.986 English feet. An accepted modern value is 296 mm. For most Roman units below we give an English equivalent in parentheses.
στάδιον, stadion to schœnus (rush rope)
στάδιον, stadion to leuga (league)
στάδιον, stadion to mille passus (mile)
στάδιον, stadion to stadium (stade, furlong)
στάδιον, stadion to actus
στάδιον, stadion to decempeda
στάδιον, stadion to pertica (perch)
στάδιον, stadion to passus (pace)
στάδιον, stadion to pes sestertius
στάδιον, stadion to gradus (step)
στάδιον, stadion to cubitus (cubit)
στάδιον, stadion to palmipes
στάδιον, stadion to pes (foot)
στάδιον, stadion to palmus major (palm length)
στάδιον, stadion to palmus (palm width)
στάδιον, stadion to uncia (inch)
στάδιον, stadion to pollex (thumb)
στάδιον, stadion to digitus (finger)
Units: schœnus (rush rope)  / leuga (league)  / mille passus (mile)  / stadium (stade, furlong)  / actus  / decempeda  / pertica (perch)  / passus (pace)  / pes sestertius  / gradus (step)  / cubitus (cubit)  / palmipes  / pes (foot)  / palmus major (palm length)  / palmus (palm width)  / uncia (inch)  / pollex (thumb)  / digitus (finger)
» show »
» hide »

Old Spanish

In various provinces of Spain diferent variations of units were used. The conversions below use Castilian system. Although most of these units are now obsolete, some can still be used today in the countries of Latin America.
στάδιον, stadion to legua de por grado (league of the degree)
στάδιον, stadion to legua marina (nautical)
στάδιον, stadion to legua
στάδιον, stadion to milla marina (nautical)
στάδιον, stadion to milla
στάδιον, stadion to cuerda of Valencia
στάδιον, stadion to cuerda
στάδιον, stadion to estadal
στάδιον, stadion to braza
στάδιον, stadion to paso
στάδιον, stadion to vara
στάδιον, stadion to codo de ribera
στάδιον, stadion to codo
στάδιον, stadion to pie
στάδιον, stadion to palmo
στάδιον, stadion to coto
στάδιον, stadion to pulgada
στάδιον, stadion to linea
στάδιον, stadion to punto
Units: legua de por grado (league of the degree)  / legua marina (nautical)  / legua  / milla marina (nautical)  / milla  / cuerda of Valencia  / cuerda  / estadal  / braza  / paso  / vara  / codo de ribera  / codo  / pie  / palmo  / coto  / pulgada  / linea  / punto
» show »
» hide »

Old Portuguese

These units were used in Portugal, Brazil and other countries of the Portuguese Empire until the adoption of the metric system in 19th century.
στάδιον, stadion to braça
στάδιον, stadion to toesa
στάδιον, stadion to passo geométrico
στάδιον, stadion to vara
στάδιον, stadion to côvado
στάδιον, stadion to pé
στάδιον, stadion to palmo de craveira
στάδιον, stadion to polegada
στάδιον, stadion to linha
στάδιον, stadion to ponto
Units: braça  / toesa  / passo geométrico  / vara  / côvado  /  / palmo de craveira  / polegada  / linha  / ponto
» show »
» hide »

Old French

There were many local variations; the following are Quebec and Paris definitions
στάδιον, stadion to lieue commune
στάδιον, stadion to lieue marine
στάδιον, stadion to lieue de post
στάδιον, stadion to lieue metrique
στάδιον, stadion to arpent
στάδιον, stadion to perche
στάδιον, stadion to toise
στάδιον, stadion to pied [foot]
στάδιον, stadion to pouce [inch]
στάδιον, stadion to ligne
Units: lieue commune  / lieue marine  / lieue de post  / lieue metrique  / arpent  / perche  / toise  / pied [foot]  / pouce [inch]  / ligne
» show »
» hide »

Old German (Prussian)

These units were used before adoption of metric system in 1872.
στάδιον, stadion to meile
στάδιον, stadion to ruthe
στάδιον, stadion to elle
στάδιον, stadion to fuss
στάδιον, stadion to zoll
στάδιον, stadion to linie
Units: meile  / ruthe  / elle  / fuss  / zoll  / linie
» show »
» hide »

Old Austrian

These units were used before adoption of metric system in 1871.
στάδιον, stadion to meile
στάδιον, stadion to ruthe
στάδιον, stadion to klafner
στάδιον, stadion to fuss
στάδιον, stadion to zoll
στάδιον, stadion to linie
στάδιον, stadion to punkt
Units: meile  / ruthe  / klafner  / fuss  / zoll  / linie  / punkt
» show »
» hide »

Old Swedish

Common measurement system was introduced in Sweden by law in 1665. Since then the system was slightly altered twice: in 1735 and 1855. Sweden switched to metric system in 1889.
στάδιον, stadion to nymil (new mile, used since 1889 till now)
στάδιον, stadion to mil (mile)
στάδιον, stadion to fjärdingsväg
στάδιον, stadion to rev before 1855
στάδιον, stadion to rev after 1855
στάδιον, stadion to stång
στάδιον, stadion to famn (fanthom)
στάδιον, stadion to aln (forealrm)
στάδιον, stadion to fot (foot)
στάδιον, stadion to kvarter
στάδιον, stadion to tvärhand (hand)
στάδιον, stadion to tum (thumb or inch) before 1855
στάδιον, stadion to tum (thumb or inch) after 1855
στάδιον, stadion to linje (line) before 1855
στάδιον, stadion to linje (line) after 1855
Units: nymil (new mile, used since 1889 till now)  / mil (mile)  / fjärdingsväg  / rev before 1855  / rev after 1855  / stång  / famn (fanthom)  / aln (forealrm)  / fot (foot)  / kvarter  / tvärhand (hand)  / tum (thumb or inch) before 1855  / tum (thumb or inch) after 1855  / linje (line) before 1855  / linje (line) after 1855

Could not find your unit?

Try to search:

Hope you have made all your conversions and enjoyed Convert-me.Com. Come visit us again soon!

 
 

! The conversion is approximate.
Either the unit does not have an exact value,
or the exact value is unknown.
? Is it a number? Sorry, can't parse it. (?) Sorry, we don't know this substance. Please pick one from the list. *** Please choose the substance.
It affects conversion results.
i
Hint: Can't figure out where to look for your unit? Try searching for the unit name. The search box is in the top of the page.
Found an error? Want to suggest more conversions? Contact us on Facebook.
Like convert-me.com and want to help? We appreciate it! Go ahead and let your friends know about us. Use the buttons on the top to share.
Does convert-me.com really exist since 1996? In fact it's even older. We launched the first version of our online units converter in 1995. There was no JavaScript there and all conversions had to be done on server. The service was slow. A year later the technology allowed us to create an instant units conversion service that became the prototype of what you see now.
To conserve space on the page some units block may display collapsed. Tap any unit block header to expand/collapse it.
Does the page look too crowded with so many units? You can hide the blocks you don't need by clicking on the block headline. Try it. Clicking again will expand the block.
Our goal is to make units conversion as easy as possible. Got ideas how to make it better? Let us know

Please hold on while loading conversion factors...

Please hold on while loading conversion factors...